วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3 ปี พ.ศ. 2552การพระราชทาน

1. สำหรับพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และบุคคลอื่น บรรดา ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือที่ได้อุทิศกำลังกาย หรือ กำลังความคิด ในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๒๘ และพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๓๐ ดังนี้


เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3

จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสือ ดังต่อไปนี้

(1) บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเป็นจำนวน

ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท หรือเป็นเจ้าของโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ในการหาทุนสนับสนุน

กิจการลูกเสือ ซึ่งอาจจะเป็นโครงการเดียวหรือหลายโครงการ รวมกันวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท

ในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสือ อาจจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือหลายคน ในกรณีนี้

ผู้รับผิดชอบโครงการอาจเสนอให้ผู้ร่วมงานได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี เฉพาะผู้ที่เป็นกำลัง

สำคัญในการหาทุนของโครงการนั้น ๆ

(2) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับที่ 1 วิชาผู้กำกับ-

ลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น หรือขั้นความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง

หรือระดับที่ 2 การให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

หรือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

(3) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ หรืออวิชาลูกเสือประเภทต่าง ๆ โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมครั้งละ 3 วัน ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง

(4) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง หรือ

(5) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทย กับคณะลูกเสือ-

ต่างประเทศเป็นอย่างดียิ่ง
ดูรายชื่อผู้ที่ได้รับพระเมตตา ในครั้งนี้ที่ http://www.scoutthailand.org/main/backoffice/files/3yD6i3GTue23750.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น